Back to petition

To: Mga tagagawa ng patakaran

COVID-19 Manipesto ng Pandaigdigang Kapatiran

Reason for signing

  • because I believe in it, and I am for global solidarity!