Skip to main content

To: Политици

COVID-19 Манифест на глобалната солидарност

Petition Text

Кризата с COVID-19 разкри неотложността на промяната на глобалните структури на неравенство и насилие. Ние, хората по света, ще използваме този исторически момент. Ние изграждаме солидарност на всяко ниво: местно, национално, глобално. Въпреки необходимостта от физическа дистанция, ние изграждаме групи за взаимопомощ, мрежи на общността и социални движения. Ние декларираме този манифест днес, за да предложим визия за света, който изграждаме, света, който искаме, света, който ще постигнем.

1. Изискваме силни, универсални здравни системи и здравни грижи като основно право за всички хора.
2. Изискваме незабавно глобално прекратяване на огъня във всички конфликти и прекратяване на страданията от войната. Изискваме всяка държава да прехвърли поне половината от своите военни разходи за осигуряване на здравеопазване, жилища, грижи за децата, прехрана, образование, достъп до Интернет и други социални нужди, за да можем наистина да защитим физическата, психологическата и икономическата сигурност на хората, включително чрез закриването от чуждестранните военни бази, прекратяването на военните учения и премахването на ядрените оръжия.
3. Изискваме неустойчивите капиталистически икономики, основани на фантазията за безкраен растеж, да бъдат заменени с икономики на грижи, основани на сътрудничество, където човешкият живот, биологичното разнообразие и нашите природни ресурси се запазват и се гарантира универсален основен доход, за да могат правителствата да работят заедно за борба с екзистенциалната заплаха от изменението на климата.
4. Изискваме незабавно премахване на всички санкции, насочени срещу цели нации, които обедняват уязвимото население и убиват хората чрез блокиране на достъпа до лекарства и медицински консумативи.
5. Изискваме всички работници да бъдат защитени срещу COVID-19 и да им се гарантират дългосрочните професионални здравни, икономически и трудови права.
6. Изискваме пълната защита на всички хора, особено на най-уязвимите, включително жени и други жертви на насилие от интимен партньор и насилие над деца, възрастни хора, обеднели, затворници и задържани, бежанци и други разселени хора, мигранти, независимо от имиграционния статус , бездомните, LGBTQIA + индивидите, расовите/етническите малцинства, коренното население и тези увреждания или с други затруднения, сред другите.
7. Изискваме богатите нации да спазват своята отговорност за предоставяне на медицинска помощ (включително чрез Световната здравна организация) и облекчаване на дълга, за да спасят животи в страни без силни системи за обществено здравеопазване поради продължителната история на колониализма, неоколониализма и други експлоатации, чуждестранни и вътрешни.
8. Изискваме правителствата и корпорациите да зачитат неприкосновеността на личния живот и да не използват пандемията за разширяване на репресивните мерки като надзор, задържане без съд и ограниченията на основните права на човека на събрания, свободно изразяване на мнение, самоопределяне и гласуване.
9. Изискваме правителствата да прилагат програми за стимулиране на икономиката и да отворят отново своите икономики, като дават приоритет на нуждите на хората пред интересите на корпоративните, финансовите и политическите елити.

В свят, в който разликата между богати и бедни е цинична, като най-богатият 1% в света има повече от два пъти богатството на 6,9 милиарда души, фундаменталното преразпределение на богатството и властта в световен мащаб и в рамките на нациите е наложително. Всяко човешко същество трябва да има възможност да живее здраво, с творчески и пълноценен живот, без опустошенията на бедността, експлоатацията и господството.

Повече информация: https://www.covidglobalsolidarity.org/

Why is this important?

Кризата с COVID-19 разкри неотложността на промяната на глобалните структури на неравенство и насилие. Ние, хората по света, ще използваме този исторически момент.

Updates

2021-03-19 14:02:48 -0400

100 signatures reached

2021-03-16 21:45:02 -0400

50 signatures reached

2021-03-15 09:19:19 -0400

25 signatures reached

2021-03-12 15:33:08 -0500

10 signatures reached